مجسـمه
چوب
70 x 30 x 61 Cm
مجسـمه
آهـن
11 x 7 x 25 Cm
مجسـمه
آهـن
35 x 12 x 19 Cm
مجسـمه
ترکیب مواد
150 x 150 Cm