نقاشـی, تصویرسازی
رنگ روغن روی بوم
x Cm
نقاشـی, تصویرسازی
ترکیب مواد روی مقوا
42 x 29 Cm
نقاشـی, تصویرسازی
ترکیب مواد روی مقوا
70 x 50 Cm
نقاشـی, تصویرسازی
ترکیب مواد
70 x 50 Cm